Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Považujeme ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou a na základě těchto zásad bychom chtěli vysvětlit, jaké údaje a proč zpracováváme, po jak dlouhou dobu a jaká máte práva a možnosti.

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zaškrtnutím položky souhlasu se zásadami ochrany osobních údajů a odesláním registračního formuláře udělujete svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR. Zároveň souhlasíte s vytvořením uživatelského účtu, pomocí kterého můžete spravovat/editovat/mazat své inzeráty, případně účet zrušit. Bližší informace viz bod 1.7 dále. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém je správce požaduje při registraci, je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí služby, bez níž není možné služby objektivně poskytnout.

Kdo zpracovává osobní údaje?
Provozovatelem tohoto serveru, který umožňuje bezplatnou inzerci uživatelům, Petr Hrdlička - Geko service, se sídlemPuškinovo nám.16, 16000 Praha 6, Ič: 417 89547
 a je zároveň správcem osobních údajů (dále jen Správce) ve smyslu ustanovení čl. 4 bod 7) GDPR. Uživatel tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR, a to pro veškerá užití tohoto serveru provozovatele Vámi, včetně zadávání veškerých inzerátů, odpovídání na inzeráty jiných osob a zvýrazňování inzerátů.


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel webhostingu a programátorských služeb 

Poskytovatel služby Zvýraznění inzerce pomocí SMS 

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.


Výše uvedené osoby jsou rovněž příjemci osobních údajů. Důrazně nedoporučujeme uvádět v inzerátu jakékoliv osobní údaje. Pro kontakt zájemců s Vámi je určen kontaktní formulář. V případě, že přesto uvedete v textu inzerátu jakékoliv osobní údaje, budou příjemci těchto osobních údajů uvedených inzerátu veškeré osoby, které budou mít přístup na server provozovatele a Váš inzerát si přečtou.

Poskytnutá osobní data budou použita pouze v souvislosti s účelem, ke kterému byla uživatelem poskytnuta a nebudou jinak dále zpracovávána ani předávána, než stanoví tento dokument.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Poskytnuté osobní údaje uživatelem:

E-mail

Heslo (jednosměrně zašifrované)

Telefon (pouze v případě využití doplňkové služby - zvýraznění inzerátu pomocí SMS, tzv. topování)

Osobní údaje získané při využití služeb serveru:

IP adresa

Za jakým účelem tyto údaje zpracováváme?
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zajištění služby provozovatele spočívající ve zprostředkování inzerce


E-mail za účelem ověření uživatele při vkládání/editaci/smazání inzerátu nebo účtu a z důvodu funkčnosti kontaktního formuláře, který umožňuje zájemci kontaktovat uživatele.Pokud inzerent nezveřejní.

IP adresu za účelem zvýšené ochrany stránek proti zneužití a zajištění vyšší ochrany proti inzerátům, které porušují pravidla serveru.

Telefon pouze za účelem poskytnutí doplňkové služby zvýraznění inzerátu pomocí SMS zprávy, nebo pokud inzerent nezveřejní

Zásady ochrany osobních údajů

Považujeme ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou a na základě těchto zásad bychom chtěli vysvětlit, jaké údaje a proč zpracováváme, po jak dlouhou dobu a jaká máte práva a možnosti.

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zaškrtnutím položky souhlasu se zásadami ochrany osobních údajů a odesláním registračního formuláře udělujete svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR. Zároveň souhlasíte s vytvořením uživatelského účtu, pomocí kterého můžete spravovat/editovat/mazat své inzeráty, případně účet zrušit. Bližší informace viz bod 1.7 dále. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém je správce požaduje při registraci, je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí služby, bez níž není možné služby objektivně poskytnout.

Kdo zpracovává osobní údaje?
Provozovatelem tohoto serveru, který umožňuje bezplatnou inzerci uživatelům, je správce Petr Hrdlička - Geko service a je zároveň správcem osobních údajů (dále jen Správce) ve smyslu ustanovení čl. 4 bod 7) GDPR. Uživatel tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR, a to pro veškerá užití tohoto serveru provozovatele Vámi, včetně zadávání veškerých inzerátů, odpovídání na inzeráty jiných osob a zvýrazňování inzerátů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel webhostingu a programátorských služeb 

Poskytovatel služby Zvýraznění inzerce pomocí SMS

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.


Výše uvedené osoby jsou rovněž příjemci osobních údajů. Důrazně nedoporučujeme uvádět v inzerátu jakékoliv osobní údaje. Pro kontakt zájemců s Vámi je určen kontaktní formulář. V případě, že přesto uvedete v textu inzerátu jakékoliv osobní údaje, budou příjemci těchto osobních údajů uvedených inzerátu veškeré osoby, které budou mít přístup na server provozovatele a Váš inzerát si přečtou.

Poskytnutá osobní data budou použita pouze v souvislosti s účelem, ke kterému byla uživatelem poskytnuta a nebudou jinak dále zpracovávána ani předávána, než stanoví tento dokument.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Poskytnuté osobní údaje uživatelem:

E-mail

Heslo (jednosměrně zašifrované)

Telefon (pouze v případě využití doplňkové služby - zvýraznění inzerátu pomocí SMS, tzv. topování)

Osobní údaje získané při využití služeb serveru:

IP adresa

Za jakým účelem tyto údaje zpracováváme?
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zajištění služby provozovatele spočívající ve zprostředkování inzerce


E-mail za účelem ověření uživatele při vkládání/editaci/smazání inzerátu nebo účtu a z důvodu funkčnosti kontaktního formuláře, který umožňuje zájemci kontaktovat uživatele.

IP adresu za účelem zvýšené ochrany stránek proti zneužití a zajištění vyšší ochrany proti inzerátům, které porušují pravidla serveru.

Telefon pouze za účelem poskytnutí doplňkové služby zvýraznění inzerátu pomocí SMS zprávy.


Tyto údaje evidujeme i z důvodu možnosti jejich předání vyšetřujícím orgánům v případě obdržení žádosti na jejich poskytnutí.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Možnost zpracování za účelem nezbytnosti pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, tím není dotčena.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Tyto údaje budou zpracovávány do doby 3 měsíců ode dne vymazání všech inzerátů uživatele ze serveru, případně do doby zrušení uživatelského účtu (podle toho, co z dříve uvedeného nastane dříve).

Jaká jsou Vaše práva?
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

svůj souhlas kdykoliv odvolat,

požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz,

požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování,

na přenositelnost údajů,

podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o právech subjektu údajů
Pro on-line přístup k svým osobním údajům, které jste nám poskytli a k inzerátům, které jste vložili a přejete si je editovat nebo smazat, můžete využít odkaz Přihlásit . Přihlašovací údaje jsou e-mail, pod kterým jste inzerát vložili a heslo, které jste si při vložení inzerátu použili. Pod tímto odkazem můžete svůj účet také zrušit.

Právo na přístup:
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údaj, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Rovněž máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu:
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz:
Máte právo na vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel dle tohoto dokumentu; odvoláte souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; vznesete námitky proti zpracování, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky. Právo na výmaz je dán i pro případ, že souhlas byl udělen osobou mladší 16-ti let, avšak provozovatel neumožňuje registraci osobám mladším 16-ti let. Právo na výmaz se neuplatní v případech dle čl. 17 odst. 3 GDPR.

Právo na omezení zpracování:
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduje je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování omezeno z uvedených důvodů, mohou být osobní údaje zpracovány pouze za podmínek dle čl. 18 odst. 2 GDPR.

Oznamovací povinnost:
Správce oznamuje veškerým příjemcům, jimž správce osobní údaje zpřístupnil, veškeré opravy, výmazy, omezení s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí (zejména pro případ uvedení osobních údajů do textu inzerátu). Máte právo požadovat informaci o příjemcích těchto údajů.

Právo na přenositelnost:
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytli, a to ve strukturovaném běžné používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo jinému správci.

Právo vznést námitku:
Pro případ, že by důvodem zpracování byla nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, nikoliv pouze na základě souhlasu, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají včetně profilování. Profilování ani zpracování údajů pro účely přímého marketinku správce neprovádí ani neprovádí automatizované rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů.

Odvolání souhlasu:
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to písemně na kontaktní adresu správce nebo e-mailem z registrovaného e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu správce. Zrušením účtu na serveru provozovatele můžete souhlas se zpracováním odvolat stejně jednoduše, jako jste souhlas poskytli (viz úvodní odstavec tohoto bodu 1.7). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Bezplatnost poskytnutí informací, sdělení a úkonů:
Informace a sdělení a úkony dle tohoto bodu 1.7 a 1.9 se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Ověření totožnosti:
V případě, že má správce pochybnost o totožnosti osoby, která podává žádost dle bodu 1.7.1 až 1.7.7, může požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Doručování odpovědí na vložení inzerát a následná komunikace
Z důvodu ochrany proti zneužití e-mailu uživatele, nezveřejňujeme u inzerce e-mail, který byl použit ve formuláři v souvislosti s ověřením uživatele při vložení inzerce na server. Provozovatel není odpovědný za zneužití osobních údajů zveřejněných uživatelem (tzn. uvedených v inzerátu).

U každého inzerátu vloženého uživatelem je umístěn formulář pro možnost kontaktu s případným zájemcem, který pomocí tohoto formuláře může napsat uživateli zprávu. Uživateli pak přijde na mailovou adresu uvedenou při vložení inzerce na server znění této zprávy. Uživatel souhlasí se zasíláním těchto zpráv. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za znění ani pravdivost těchto zpráv. Uživatel nemusí na zprávy v případě nezájmu nebo podezření na podvodné jednání reagovat. Inzerát je zveřejněn na internetu a kdokoli na něj může poslat odpověď, tedy kromě skutečného zájemce i případný podvodník nebo spammer. Uživatel s touto formou první komunikace s případným zájemcem souhlasí. Formulář je tedy určen pouze pro první kontakt, a je pouze na vlastním uvážení uživatele, zda bude nějak reagovat. Případná komunikace již probíhá výhradně mezi uživatelem a zájemcem.

Zabezpečení informací
Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů za použití technicko-organizačních opatření a chrání je dostupnými prostředky proti zneužití.

Pokud by bylo pravděpodobné, že určitý případ zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu příslušným subjektům údajů. V oznámení správce uvede za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků povahu porušení zabezpečení osobních údajů a další informace uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) GDPR. Oznámení se nevyžaduje v případech stanovených v čl. 34 odst. 3 GDPR.

Ochrana osobních údajů dětí
Služby tohoto serveru nejsou určeny pro nezletilé osoby do 18 let a proto žádáme, aby je nevyužívaly. Služby serveru osobám mladším 16-ti let provozovatel neumožňuje. Rovněž je zakázáno vkládat jakékoli osobní údaje dětí včetně fotografií.

Současně s udělením souhlasu zaškrtnutím příslušné položky prohlašujete, že je Vám nejméně 16 let, neboť dle GDPR je možné zpracovávat osobní údaje u osob mladších 16-ti let pouze se souhlasem či schválením osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Případným nepravdivým prohlášením o tom, zda je Vám nejméně 16 let se vystavujete odpovědnosti za škodu, která by v důsledku toho mohla vzniknout.

Soubory cookies
Soubory cookies jsou malé datové soubory, které se uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. Používáním tohoto serveru souhlasíte s ukládáním souborů cookies na váš počítač.

Používáme soubory cookies:

a) pro zajištění provozu služeb serveru
Provozovatel serveru používá k provozování serveru dočasné krátkodobé soubory, tzv. session cookies. Tyto soubory zajišťují uživateli možnost přidání inzerátu a příhlášení na účet. Pokud uživatel nechce soubory cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušné nastavení. Uživatel bere na vědomí, že zablokuje-li všechna cookies, nebude moci využít některé funkce serveru.

b) pro potřeby reklam
Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem.


Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na tomto webu nebo jiných webech.

Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto webových stránkách a dalších stránkách na internetu.

Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam.

Je možné také využít web@pujcim.eu, kde si uživatelé mohou odhlásit používání souborů cookie pro personalizované reklamy, které pocházejí od dodavatelů inzerce třetích stran.

 

Změna vlastnictví provozovatele serveru
V případě změny vlastnictví provozovatele serveru na jinou společnost smluvně s novým vlastníkem ujednáme, aby dodržoval zásady ochrany osobních údajů s ohledem na vaše osobní údaje a s ohledem na účel, pro který byly poskytnuty.

Dotazy ohledně ochrany soukromí a další kontaktní údaje na správce
V případě dotazů v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů, či stížnosti, jakýchkoliv žádostí, prosíme, kontaktujte nás na e-mail: web@pujcim.eu , nebo na adrese uvedené v bodu 1.2 tohoto dokumentu (kontaktní údaje na správce).

Tyto zásady mohou být v budoucnu upraveny.


Tyto údaje evidujeme i z důvodu možnosti jejich předání vyšetřujícím orgánům v případě obdržení žádosti na jejich poskytnutí.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Možnost zpracování za účelem nezbytnosti pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, tím není dotčena.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Tyto údaje budou zpracovávány do doby 3 měsíců ode dne vymazání všech inzerátů uživatele ze serveru, případně do doby zrušení uživatelského účtu (podle toho, co z dříve uvedeného nastane dříve).

Jaká jsou Vaše práva?
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

svůj souhlas kdykoliv odvolat,

požadovat od správce přístup k osobním údajům týkající se Vaší osoby, jejich opravu nebo výmaz,

požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování,

na přenositelnost údajů,

podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o právech subjektu údajů
Pro on-line přístup k svým osobním údajům, které jste nám poskytli a k inzerátům, které jste vložili a přejete si je editovat nebo smazat, můžete využít odkaz Přihlásit . Přihlašovací údaje jsou e-mail, pod kterým jste inzerát vložili a heslo, které jste si při vložení inzerátu použili. Pod tímto odkazem můžete svůj účet také zrušit.

Právo na přístup:
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údaj, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Rovněž máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu:
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz:
Máte právo na vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel dle tohoto dokumentu; odvoláte souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; vznesete námitky proti zpracování, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky. Právo na výmaz je dán i pro případ, že souhlas byl udělen osobou mladší 16-ti let, avšak provozovatel neumožňuje registraci osobám mladším 16-ti let. Právo na výmaz se neuplatní v případech dle čl. 17 odst. 3 GDPR.

Právo na omezení zpracování:
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduje je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Pokud bylo zpracování omezeno z uvedených důvodů, mohou být osobní údaje zpracovány pouze za podmínek dle čl. 18 odst. 2 GDPR.

Oznamovací povinnost:
Správce oznamuje veškerým příjemcům, jimž správce osobní údaje zpřístupnil, veškeré opravy, výmazy, omezení s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí (zejména pro případ uvedení osobních údajů do textu inzerátu). Máte právo požadovat informaci o příjemcích těchto údajů.

Právo na přenositelnost:
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste správci poskytli, a to ve strukturovaném běžné používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo jinému správci.

Právo vznést námitku:
Pro případ, že by důvodem zpracování byla nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, nikoliv pouze na základě souhlasu, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají včetně profilování. Profilování ani zpracování údajů pro účely přímého marketinku správce neprovádí ani neprovádí automatizované rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů.

Odvolání souhlasu:
Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to písemně na kontaktní adresu správce nebo e-mailem z registrovaného e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu správce. Zrušením účtu na serveru provozovatele můžete souhlas se zpracováním odvolat stejně jednoduše, jako jste souhlas poskytli (viz úvodní odstavec tohoto bodu 1.7). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Bezplatnost poskytnutí informací, sdělení a úkonů:
Informace a sdělení a úkony dle tohoto bodu 1.7 a 1.9 se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Ověření totožnosti:
V případě, že má správce pochybnost o totožnosti osoby, která podává žádost dle bodu 1.7.1 až 1.7.7, může požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

 

Doručování odpovědí na vložení inzerát a následná komunikace
Z důvodu ochrany proti zneužití e-mailu uživatele, nezveřejňujeme u inzerce e-mail, který byl použit ve formuláři v souvislosti s ověřením uživatele při vložení inzerce na server. Provozovatel není odpovědný za zneužití osobních údajů zveřejněných uživatelem (tzn. uvedených v inzerátu).

U každého inzerátu vloženého uživatelem je umístěn formulář pro možnost kontaktu s případným zájemcem, který pomocí tohoto formuláře může napsat uživateli zprávu. Uživateli pak přijde na mailovou adresu uvedenou při vložení inzerce na server znění této zprávy. Uživatel souhlasí se zasíláním těchto zpráv. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za znění ani pravdivost těchto zpráv. Uživatel nemusí na zprávy v případě nezájmu nebo podezření na podvodné jednání reagovat. Inzerát je zveřejněn na internetu a kdokoli na něj může poslat odpověď, tedy kromě skutečného zájemce i případný podvodník nebo spammer. Uživatel s touto formou první komunikace s případným zájemcem souhlasí. Formulář je tedy určen pouze pro první kontakt, a je pouze na vlastním uvážení uživatele, zda bude nějak reagovat. Případná komunikace již probíhá výhradně mezi uživatelem a zájemcem.

Zabezpečení informací
Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů za použití technicko-organizačních opatření a chrání je dostupnými prostředky proti zneužití.

Pokud by bylo pravděpodobné, že určitý případ zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu příslušným subjektům údajů. V oznámení správce uvede za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků povahu porušení zabezpečení osobních údajů a další informace uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) GDPR. Oznámení se nevyžaduje v případech stanovených v čl. 34 odst. 3 GDPR.

Ochrana osobních údajů dětí
Služby tohoto serveru nejsou určeny pro nezletilé osoby do 18 let a proto žádáme, aby je nevyužívaly. Služby serveru osobám mladším 16-ti let provozovatel neumožňuje. Rovněž je zakázáno vkládat jakékoli osobní údaje dětí včetně fotografií.

Současně s udělením souhlasu zaškrtnutím příslušné položky prohlašujete, že je Vám nejméně 16 let, neboť dle GDPR je možné zpracovávat osobní údaje u osob mladších 16-ti let pouze se souhlasem či schválením osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Případným nepravdivým prohlášením o tom, zda je Vám nejméně 16 let se vystavujete odpovědnosti za škodu, která by v důsledku toho mohla vzniknout.

Soubory cookies
Soubory cookies jsou malé datové soubory, které se uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. Používáním tohoto serveru souhlasíte s ukládáním souborů cookies na váš počítač.

Používáme soubory cookies:

a) pro zajištění provozu služeb serveru
Provozovatel serveru používá k provozování serveru dočasné krátkodobé soubory, tzv. session cookies. Tyto soubory zajišťují uživateli možnost přidání inzerátu a příhlášení na účet. Pokud uživatel nechce soubory cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušné nastavení. Uživatel bere na vědomí, že zablokuje-li všechna cookies, nebude moci využít některé funkce serveru.

b) pro potřeby reklam
Na těchto webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem.


Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na tomto webu nebo jiných webech.

Díky souborům cookie může společnost Google a její partneři zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto webových stránkách a dalších stránkách na internetu.

Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam.

Je možné také využít web@pujcim.eu, kde si uživatelé mohou odhlásit používání souborů cookie pro personalizované reklamy, které pocházejí od dodavatelů inzerce třetích stran.

 

Změna vlastnictví provozovatele serveru
V případě změny vlastnictví provozovatele serveru na jinou společnost smluvně s novým vlastníkem ujednáme, aby dodržoval zásady ochrany osobních údajů s ohledem na vaše osobní údaje a s ohledem na účel, pro který byly poskytnuty.

Dotazy ohledně ochrany soukromí a další kontaktní údaje na správce
V případě dotazů v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů, či stížnosti, jakýchkoliv žádostí, prosíme, kontaktujte nás na tel. 770 619 390 nebo e-mail: web@pujcim.eu, nebo na adrese uvedené v bodu 1.2 tohoto dokumentu (kontaktní údaje na správce).

Tyto zásady mohou být v budoucnu upraveny.