Obchodní podmínky

Obchodní podmínky                                                                                                                                         

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na  zveřejňování inzerce prostřednictvím webového rozhraní www.pujcim.eu 

Kontaktní e-mail: web@pujcim.eu                                         

Petr Hrdlička - Geko service se sídlem Puškinovo nám 16, 160 00 Praha 6, Ič: 417 89547

jako provozovatelem webového rozhraní (nebo jen „provozovatelem“) 

Přijetím těchto obchodních podmínek uživatel uděluje provozovateli výslovný souhlas s tím,

aby obsah jeho inzerátu byl publikován na portálech provozovatele,

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

ceník vymezuje, jakému zpoplatnění podléhají prémiové, nebo jiné služby poskytované

provozovatelem;

inzerát je prezentace nabídky zboží, nebo služeb inzerenta prostřednictvím textu, fotografií, videi nebo jiných způsobů, kterou chce inzerent zveřejnit na webovém rozhraní;

inzerentem je každá fyzická či právnická osoba, která v souladu s těmito obchodními

podmínkami zveřejnila na webovém rozhraní inzerát;

občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

obsah služby představuje souhrn obsahu provozovatele a obsahu inzerenta

obsahem inzerenta se rozumí zejména veškeré materiály a informace

vložené inzerentem v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní

provozovatele, zejména zadáním inzerátu;

obsahem provozovatele se rozumí zejména veškeré materiály a informace,

předkládané provozovatelem jako součást služby;

prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přesunu, nebo v duplicitě zařazení inzerátu do karuselu prémiové inzerce , nebo na první pozici

ve výpisu inzerátů, zvýraznění inzerátu a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;

služba je činnost provozovatele, která inzerentům umožňuje zveřejňovat inzeráty a

komunikovat ohledně inzerátů s třetími osobami, službou se dále rozumí i ,

software, internetové stránky a aplikace provozovatele, které jsou umístněné na

serveru přístupném z webového rozhraní;

třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a inzerenta;

užíváním služby se rozumí veškeré aktivity inzerenta na webovém rozhraní,

zejména vkládání inzerátů;

webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese pujcim.eu

 

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele a

inzerenta při zveřejňování inzerce, objednávce prémiových služeb nebo uzavírání

jakýchkoliv smluv prostřednictvím webového rozhraní.

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi

provozovatelem a inzerentem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

 

1.4. Práva a povinnosti stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a inzerentem řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

 

1.5. Zadáním inzerátu inzerent stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

2. Registrace, uživatelský účet a zrušení účtu

 

2.1. Pro registraci je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefon, v případě firmy firemní údaje a zvolit si heslo. Registrací je založen uživatelský účet.

 

2.2. E-mailová adresa případně nick či telefonní číslo a heslo tvoří přístupové údaje k uživatelskému účtu. Přístupové údaje k uživatelskému účtu je inzerent povinen zachovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

 

2.3. Do uživatelského účtu se lze přihlásit zadáním přístupových údajů.

 

2.4. Prostřednictvím uživatelského účtu lze provádět platby, objednávat prémiové služby, provádět správu uživatelského účtu, atd. dle aktuální konfigurace aplikace provozovatele.

 

2.5. Provozovatel má právo bez náhrady zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů.

 

2.6. Zrušení uživatelského účtu, lze provést v záložce - Můj účet.  V případě zrušení uživatelského účtu, se uživatel zavazuje nejdříve odstranit všechny jeho inzeráty, v případě že tak neučiní, dokončí inzeráty nastavenou dobu své platnosti.

 

2.7. Ochrana osobních údajů v souvislosti s registrací je upravena v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

3. Inzerát a uzavření smlouvy o poskytování inzertních služeb

 

3.1. Inzerát může inzerent zveřejnit vždy prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Do formuláře je nutné vyplnit veškeré údaje označené jako povinné.

Vložením inzerátu vzniká automatická registrace uživatele, pokud již na webu není registrován.

 

3.2. Inzerent si prostřednictvím webového formuláře může objednat také prémiové služby.

Popis jednotlivých prémiových služeb a ceník jsou uvedeny na webovém rozhraní. 

3.3. Služby provozovatele, včetně případných prémiových služeb, jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování inzertních služeb. Smlouva o poskytování inzertních služeb je uzavřena okamžikem zveřejnění inzerátu na webovém rozhraní. V případě prémiových služeb je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je uhrazena cena prémiových služeb.

 

3.4. Inzerent je oprávněn inzerát kdykoliv odstranit, a to včetně všech údajů uvedených v

inzerátu. V případě odstranění inzerátu nemá inzerent právo na vrácení peněz za již uhrazené služby.

 

3.5Inzerát má být vždy aktuální. Proto se inzerent zavazuje při každé změně týkající se podmínek prodeje nabízeného zboží provést úpravu inzerátu, případně jeho odstranění.

 

4. Platební podmínky

4.1. Zveřejnění inzerátu pod soukromým i firemním účtem se řídí aktuálním ceníkem.

4.2. Všechny prémiové služby lze hradit přímo prostřednictvím platební brány.

4.3. Všechny služby lze  hradit prostřednictvím uživatelského účtu inzerenta pomocí online platební brány. Bližší informace naleznete na webovém rozhraní.

4.4. Vložením peněžních prostředků na účet uživatele, se uživatel zavazuje tyto peněžní prostředky spotřebovat za prémiové, nebo jiné služby V případě zrušení účtu, nemá uživatel nárok na vrácení nespotřebovaných peněžních prostředků.

 

5. Podmínky poskytování služeb

 

5.1. Počet inzerátu na jednoho uživatele, není omezen

 

5.2. Je zakázáno inzerovat způsobem:

a) vytvářet duplicitní registrace - tzv. „identity“, tedy stav kdy se za více on-line registracemi prokazatelně ukrývá jedna a tatáž osoba

b) uvádět nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků

c) vpisovat webové stránky, vkládat URL odkazy na jiné komerční internetové služby

d) emailing a jiné bezpracné výdělky

e) nabízet práci, jejichž podmínkou je poplatek předem

f) nabízet padělky, kopie

g) nabízet doklady a technické průkazy

h) nabízet pohonné hmoty

ch) nabízet zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, nebo jehož prostřednictvím lze přímo naplnit skutkovou podstatu některého   jiného trestného činu, například obsahující dětskou pornografii nebo na ni jakýmkoli způsobem odkazující

i) nabízet zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních

j) nabízet zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují

k) nabízet zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže

l) Pro přístup k webu a jeho používání je rovněž zakázáno skrývat identitu počítače, na kterém uživatel web používá, služby či funkce prohlížeče, pomocí software, které umožňují skrývání identity. Při porušení tohoto ustanovení si správce vyhrazuje právo znemožnit uživateli přístup k webu či omezit používání aplikace.

 

5.3. Inzerát bude zveřejněn bez zbytečného odkladu po vyplnění webového formuláře, nebo po zaplacení inzerce.

Objednané prémiové služby jsou poskytnuty současně se zveřejněním inzerátu nebo později, dle volby inzerenta.

 

5.4. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát neuveřejnit nebo uveřejněný inzerát odstranit, pokud inzerát:

 

- není vážný, dostatečně určitý nebo srozumitelný;

- může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

-porušuje práva třetích osob, autorská práva

- nebo jiným způsobem porušuje platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

 

5.5. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že: je vlastníkem věci, zboží, které je předmětem inzerátu, že je výhradně jeho majetkem, není třetí osoby a nepochází s trestné činnosti či nálezu, nebo je písemně vlastníkem zmocněn k tomu, aby inzerát podal.

 

5.6. Inzerent prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí, vlastní autorská práva k textům, fotografiím, videím a dalším materiálům, které tvoří obsah inzerce.

 

5.7. Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.3, 5.4, 5.5 či dle jiného bodu těchto obchodních podmínek ukáže být nepravdivým, nebo pokud inzerent poruší svou povinnost podle článku 5.4, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po inzerentovi náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení a ostatních opodstatněných nákladů s tím spojených.   Inzerent se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního či průmyslového či jiného vlastnictví třetích osob inzerentem.

 

5.8. Webové rozhraní umožňuje třetím osobám (zejm. zájemcům o koupi nabízeného zboží, či služby)

přímo kontaktovat inzerenta. Inzerent se zavazuje, že při komunikaci se třetími osobami jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po inzerentovi náhradu škody, která mu tímto vznikla dále smluvní pokutu dle článku 5.7. a dále má právo ukončit s inzerentem spolupráci.

 

6. Reklamace

6.1. Práva inzerenta z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 

6.2. Inzerent je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze z následujících důvodů:

 

- inzerát z důvodů na straně provozovatele neodpovídá schválenému znění;

- prémiové služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

 

6.3. Reklamaci je inzerent povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele.

 

6.4. Provozovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.

 

6.5. Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, a to především uveřejněním správného znění inzerátu. Pokud se závada týká prémiových služeb, poskytne provozovatel inzerentovi prémiovou službu tak, aby odpovídala smlouvě, případně má inzerent nárok na přiměřenou slevu z ceny.

 

6.6. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne inzerentovi z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů či z jiné chyby provozovatele.

6.7. Veškerá odpovědnost za používání webu/aplikace je na straně uživatele, provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel také nenese odpovědnost za to, že uživateli nebude doručeno potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně uživatele, či poskytovatele emailových a telekomunikačních služeb zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení doručit uživateli zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.) či telefonní číslo.

 

7. Odpovědnost provozovatele

 

7.1. Inzerent používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním webu/aplikace nebo nemožnosti tyto používat nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování provozu webu/aplikace může dojít k výpadku, a také že může dojít ke ztrátě dat. Provozovatel v těchto případech nenese žádnou odpovědnost.

 

8. Doba trvání spolupráce a její ukončení

 

8.1. Inzerát bude na webovém rozhraní zobrazován po dobu 30 dnů(pokud není uvedeno jinak). Inzerent může dobu pro zobrazení inzerátu prodloužit.

 

8.2. Inzerent je oprávněn měnit nebo odstranit svůj inzerát kdykoliv.

 

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit inzeráty, které porušují tyto obchodní podmínky, právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré inzeráty při ukončení provozování webového rozhraní.

 

8.4. Prémiové služby jsou poskytovány na dobu, na kterou je inzerent objednal a uhradil. Je-li inzerát, ke kterému se prémiové služby vztahují, odstraněn inzerentem (z jakéhokoliv důvodu) nebo provozovatelem (z důvodu porušení těchto obchodních podmínek, právních předpisů České republiky nebo dobrých mravů), nemá inzerent nárok na vrácení žádné části úhrady za prémiové služby.

9. OBCHOD

Premiová služba

9.1. Prezentace Vaše, nebo Vašeho obchodu na hlavní straně webu

9.2. Topování vašich inzerátů

9.3. Možnost vkládat neomezený počet stejných inzerátů, identických inzerátů lišících se třeba pouze barvou zboží atd.

9.4. Neplatí ustanovení 5.2. bod d) těchto obchodních podmínek

 

10. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

 

10.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být inzerentovi sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Inzerent se zavazuje tyto informace zejména:

 

- uchovávat jako důvěrné;

 

- neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;

 

- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

 

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

 

10.2. Dále se inzerent zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

11.3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

11.4. Provozovatel informuje s ohledem na ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uživatele - spotřebitele o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených s provozovatelem, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2022.